Home : Job Opportunities
Job Opportunities
โฟร์แมน (Foreman)
รายละเอียดงาน :
1. ควบคุมดูแลและสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. ร่วมวางแผนงานและ/หรือเคลียร์แบบงานกับผู้รับเหมา
4. ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ
5. จัดทำรายงานหรือสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี
- ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 0-5 ปี
- มึภาวะผู้นำ โดยสามารถควบคุม ดูแล และสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้
- สามารถอ่านแบบและ/หรือเขียนแบบได้
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และหากสามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินไปทำงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- ยินดีทำงานล่วงเวลาโดยได้รับค่าตอบแทน
- ทำงานประจำโครงการก่อสร้างของบริษัท

Apply Job
Top
Previous StepPrevious2NextNext step