Home : Job Opportunities
Job Opportunities
ช่างติดตั้งอลูมิเนียม
รายละเอียดงาน : ติดตั้งวงกบประตู หน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจกในอาคารทั่วไป เช่น ตึกสูง, อาคารสำนักงาน, อาคารโรงงาน, บ้านพักอาศัย เป็นต้น
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศชาย  อายุระหว่าง 18-35 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- มีประสบการณ์  1 ถึง 2 ปี ด้านงานอลูมิเนียม หรืองานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีรถรับส่งพนักงานระหว่างบริษัทถึงไซต์งาน
- มีความอดทนสูง และสามารถทำงานหนักได้
- ยินดีทำงานล่วงเวลาโดยได้รับค่าตอบแทน
เงินเดือน : 9,000 ถึง 12,000 บาท

Apply Job
ช่างประกอบอลูมิเนียม
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ประกอบวงกบประตู-หน้าต่างด้วยอลูมิเนียมตามแบบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศชายหรือหญิง
- อายุระหว่าง 18-35 ปี
- ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
- ไม่จำกัดประสบการณ์ หรือหากมีประสบการณ์ด้านงานอลูมิเนียมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความอดทนสูง และสามารถทำงานหนักได้
- ยินดีทำงานล่วงเวลาโดยได้รับค่าตอบแทน

Apply Job
พนักงานเชื่อมโลหะ (Welding Staff)
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ทำหน้าที่เชื่อมและ/หรือกลึงผลิตภัณฑ์โลหะแผ่น โลหะรูปพรรณ งานโครงสร้างโลหะ หรืองานโลหะอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งตรวจสอบและควบคุมงานเชื่อมต่างๆ
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี
- สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น, มัธยมศึกษาตอนปลาย, ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ, เทคนิคงานโลหะ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หรือหากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถออกไปปฏิบัติงานตามไซต์งานต่างๆ ของบริษัทได้เป็นครั้งคราว
- มีความขยัน อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี
- ยินดีทำงานล่วงเวลาโดยได้รับค่าตอบแทน

Apply Job
พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า (Electrical Maintenance Staff)
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ดำเนินการติดตั้ง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบการวางสายไฟฟ้าเครื่องมือ/เครื่องจักร และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบระบบไฟฟ้า เครื่องมือ/เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคทั่วไปให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 18-30 ปี
- ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ในด้านการซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องมือ/เครื่องจักรต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานตามไซต์งานของบริษัทได้เป็นครั้งคราว

Apply Job
โฟร์แมน (Foreman)
รายละเอียดงาน :
1. ควบคุมดูแลและสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของงานให้เป็นไปตามแผนงาน
3. ร่วมวางแผนงานและ/หรือเคลียร์แบบงานกับผู้รับเหมา
4. ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆ
5. จัดทำรายงานหรือสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัครงาน :
- เพศชาย อายุระหว่าง 18-30 ปี
- ระดับการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 0-5 ปี
- มึภาวะผู้นำ โดยสามารถควบคุม ดูแล และสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนงานที่วางไว้
- สามารถอ่านแบบและ/หรือเขียนแบบได้
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี และหากสามารถใช้โปรแกรม AutoCad ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถเดินไปทำงานในต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
- ยินดีทำงานล่วงเวลาโดยได้รับค่าตอบแทน
- ทำงานประจำโครงการก่อสร้างของบริษัท

Apply Job
Top